KUrs engleskog jezika

p_1534b76d325a8f591b52d302e7181331_3709_owenowen_v

Plan i program za kurseve (tečajeve) engleskog jezika (od prvog do osmog stepena – stupnja) rađen je prema udžbenicima engleskog jezika „The New Cambridge English Course“ čiji su autori Michael Swan i Catherine Walter u izdanju Cambridge University press (London).


Kurs se zasniva na učenju britanskog engleskog jezika, ali ilustruje takođe i ostale varijante. Kurs je koncipiran tako da polaznici ovladaju funkcionalnim i strukturalnim elementima jezika i gramatikom u svrhu snalaženja u općim praktičnim i komunikacijskim situacijama. Polazi sa pretpostavkama obrazovne pozadine evropskog tipa, međutim sa izvjesnom adaptacijom može se uspješno koristiti i kod polaznika iz drugih, vanevropskih kulturnih sredina.


Metoda je audio-vizuelna globalno strukturalna, gdje je određen broj tekstova snimljen na CD-ovima, drugi bogato ilustriran slikama i grafičkim prikazima, a kao dopuna koriste se i video materijali istog izdavača. Leksika je dosta obimna, a mnogo pažnje posvećeno je pravilnom izgovoru i naglasku.

 Kompletno gradivo (osam stepeni) sluša se u 384 školskih časova, odnosno 48 časova po jednom stepenu (čas 45 minuta).

Ovaj kurs engleskog jezika sadrži slijedeće nastavne programe:

 

 •    - vokabular: polaznici stiču srž vokabulara najuobičajnijih potrebnih i korisnih riječi u jeziku, kao i učenje više riječi njihovog vlastitog izbora;
 • gramatika: gramatičke strukture se uče i sukcesivno ponavljaju i utvrđju kroz veliki broj primjera i tekstova;

 •    - izgovor je veoma važan za sve polaznike kurseva; oni trebaju govoriti razumljivo i da razumiju osobe koje govore različitim akcentima u prirodnim uslovima (znači ne samo osobe koje govore standardnim engleskim jezikom snimljenim u studiju);

 •    - pojmovi: polaznici će znati kako da se odnose, izraze obični koncepti, kao što su sekvenca - redoslijed, kontrast, svrha itd.;

 •    - funkcije: polaznici kurseva trebaju biti u stanju da se izraze, odnosno da traže i daju svoja mišljenja, upoznaju i razgovaraju na engleskom, opisuju, prigovaraju, traže dozvole, sugestije, itd;

 •    - situacije: polaznici će završetkom kursa biti u stanju da se snalaze u raznim situacijama i da se izraze u skladu sa određenom situacijom (kao na primjer:   
 •  
 •    - olazak u prodavnicu, na autobusnu i željezničku stanicu, aerodrom, banku, kod ljekara, u školi, na poslu, pisanje poslovnih pisama, finansijske transakcije i sl.);

 •    - teme razgovora: kursisti uče da koriste engleski jezik u razgovorima o predmetima općeg interesa;

 •    - vještine: polaznici kroz ovaj nastavni plan i program kursa sistematski vježbaju kako u receptivnim, tako i u produktivnim vještinama; čitanje i slušanje autentičnih intervjua i tekstova; polaznici će svakako naučiti da koriste pisani i govorni engleski sa različitim nivoima formaliteta i situacija

Navedeni programi kroz pređenu gramatiku i vokabular, metodologiju i greške (greške su sastavni dio učenja), pravila i varijacije, zatim sveukupno memorisanje slušanjem predavača, te audio i video kaseta na nastavi, čitanjem tekstova iz knjiga, priručnika i rječnika, pisanjem lekcija i diktata na nastavi, rješavanje zadaće iz Practice book kući i na kursu, gledanjem video zapisa, grafo projekcija i preglednih panoa u kabinetima, a sve kroz pravilnu organizaciju kursa, dovesti će polaznike do uspjeha u učenju engleskog jezika.


Organizacija kursne nastave podrazumjeva:

 •    - pravilan raspored nastavnih časova i nastavnih cjelina u čemu svakako, pored plana iz Teacher`s Book (knjiga za predavača), dolazi do izražaja i iskustvo predavača; predavači se služe udžbenicima i kasetama: Teacher`s Book, Class Cassette i Student`s Cassette za odgovarajući stepen i eventualno Test Book (kao pripremniu literaturu za testiranje).

 • - pravovremena nabavka i podjela materijala za kursnu nastavu svim polaznicima na svakom stepenu (stupnju) kursa: Student`s Book, Practice Book sa ili bez Key (rješenje), Class Cassette za odgovarajući stepen kursa koje sadržete tekstove i vježbe iz pomenute literature, te neobavezne Student`s Cassette.


Nastavno osoblje koje izvodi teoretsko-praktičnu kursnu nastavu su diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju nastavnog procesa (kako školskog, tako i kursnog).

Kursna nastava se izvodi u modernim kabinetima opremljenim audio-video sredstvima (muzičke linije, video-rikorderi sa televizorima, grafoskop i sl.) potrebnim za uspješno održavanje i izvođenje nastave.


Ispitivanje kandidata koji odslušaju stepen (stupanj) kursa sastoji se iz slijedećeg: od prvog do šestog stepena kursa ispit je pismeni i sastoji se iz 12 – 15 bodovanih vježbi koji se rade u principu 90 minuta, uz prisustvo tročlane validne komisije. Nakon toga isključivo profesor jezika pregledava radove i zajedno sa direktorom Centra (ili ovlaštenim licem) potpisuje uvjerenja uspješnim polaznicima o završenom stepenu kursa.


Položeni ispit se smatra ako kandidat ispravno uradi test u rasponu od 60% do 100 % , od ukupnog predviđenog broja bodova iz vježbi. Polaznici sedmog i osmog stepena kursa pored pismenog ispita polažu i usmeni ispit, takođe pred tročlanom komisijom. Usmeni ispit sastoji se od tri pitanja za svakog polaznika: 1. čitanje i prijevod određenog engleskog teksta, 2. gramatika i 3. kraća konverzacija.


The language learning concept of Learn English for English Education.
impress-centar